คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คณะเศรษฐศาสตร์

ระบบจัดการฐานข้อมูลข่าวกิจกรรม

ความร่วมเมือพัฒนาระหว่าง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ติดต่อผู้ดูแลระบบ umnarj