Loading...
91/66 ซ.9 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
Mon - Fri : 09.00 AM - 04.00 PM
+6681 716 9109

01

Creative Designers

02

Quality Products

03

Free Consultation

04

Customer Support

เกี่ยวกับสมาคมฯ

สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้อักษรย่อว่า "สสมจ" ชื่อภาษาอังกฤษ "Faculty of Architecture and Environmental Design Maejo University Alumni Association" ใช้อักษรย่อว่า "FAED MJUA"

สำนักงานสมาคมตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 91/66 พฤกษาวิวล์ดอนจั่น ซ.9 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมความสามัคคีอันดี ผดุงเกียรติ และประสานความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับสถาบัน
  2. ส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการศึกษา การค้นคว้าและวิจัย และการบริการวิชาการ ของสถาบัน ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
  3. เพื่อเผยแพร่วิทยาการให้แก่ล้งคม ตามปรัชญา "เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่ดี"
  4. ส่งเสริมเกียรติแห่งสถาบัน และสมาชิกผู้ประกอบกิจอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
  5. สงเคราะห์ช่วยเหลือระหว่างสมาชิก และให้สวัสคิการแก่สมาชิก
  6. เพื่อส่งเสริมการกุคล การกีฬา และการบันเทิง และศิลปวัฒนธรรมของสมาชิกและสถาบัน
  7. เพื่อส่งเลริมความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสมาชิก ศิษย์ปัจจุบัน และสถาบัน
  8. เป็นสมาคมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

1234

จำนวนสมาชิก

1234

Projects Done

อ่านข้อบังคับทั้งหมด

คณะกรรมการดำเนินงาน

รัฐพัฒน์ เกษนาวา
นายกสมาคม
อุบลรัตน์ เอี่ยมโสภานนท์
อุปนายก
วีนัส ภักดีคง
กรรมการ/นายทะเบียน/ปฏิคม
วรันต์ภรณ์ พวงมาลัย
กรรมการ/ประชาสัมพันธ์/เหรัญญิก
เอม อึ้งจิตรไพศาล
เลขาสมาคม