Loading...
91/66 ซ.9 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
Mon - Fri : 09.00 AM - 04.00 PM
+6681 716 9109

การสมัครสมาชิก

การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

  1. บุคคลผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้แสดงความจำนงพร้อมแนบใบสมัครตามแบบของสมาคม
  2. ให้เลขาธิการทำบัญชีรายชื่อผู้ขอสมัครประกาศไว้ ณ ที่ทำการสมาคมและหรือสื่อสาธารณะเป็นเวลา 7 วัน หากไม่มีสมาชิกคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาในการเข้ารับเป็นสมาชิกต่อไป
  3. คณะกรรมการบริหารของสมาคมมีสิทธิจะพิจารณารับ หรือไม่ก็ได้ ผู้ที่ผ่านการพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิก และชำระค่าบำรุงตามระเบียบแล้ว จึงจะถือว่าเป็นสมาชิกโดยสมบูณ์
  4. ผู้ใดที่ได้เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์แล้วให้นายทะเบียนลงชื่อไว้ในทะเบียนสมาชิกของสมาคม
  5. ถ้าคณะกรรมการบริหารสมาคมไม่ยอมรับผู้สมัคร เข้าเป็นสมาชิกต้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้สมัครอาจแจ้งความจำนง และสมัครได้ภายหลังเวลา 1 ปี นับจากวันที่มีมติไม่อนุมัติครั้งแรก และเลขาธิการฯ จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก/ต่ออายุ 1 ปี (100 บาท)
ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก/ต่ออายุ 5 ปี (500 บาท)

ชำระค่าธรรมเนียม โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เลขที่ 740-2-11075-8 ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่

จากนั้นทำการสมัคร และแนบหลักฐานผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่

เปิดรับสมัครรอบแรก ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มี.ค. 66

คุณสมบัติ และสิทธิของสมาชิก

คณะกรรมการดำเนินงาน

รัฐพัฒน์ เกษนาวา
นายกสมาคม
อุบลรัตน์ เอี่ยมโสภานนท์
อุปนายก
วีนัส ภักดีคง
กรรมการ/นายทะเบียน/ปฏิคม
วรันต์ภรณ์ พวงมาลัย
กรรมการ/ประชาสัมพันธ์/เหรัญญิก
เอม อึ้งจิตรไพศาล
เลขาสมาคม