ความสำคัญ

การผลิตบัณฑิตนักภูมิทัศน์ให้มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งวิชาการและภาคทฤษฎีเป็นปฏิบัติเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภูมิทัศน์อย่างบูรณาการ อันได้แก่ การออกแบบ และจัดการภูมิทัศน์ รุกขกรรม และการจัดการสนามกอล์ฟ เพื่อการปฏิบัติงานภาคสนาม ที่มีทักษะ (Skill) ด้านการประกอบกิจการธุรกิจ (Entrepreneur) ด้านจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) และด้านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media )ให้ทันสมัยตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพอุตสาหกรรมภูมิทัศน์เพื่อสร้างคนให้มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ การสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศ สู่ Green and Eco University และปรัชญาของมหาวิทยาลัยในการมุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิต สู่ความอุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทย


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

งานด้านวิชาการ งานด้านวิจัย งานด้านรับเหมาก่อสร้างงานภูมิทัศน์และหรือภูมิสถาปัตยกรรม งานด้านการจัดการสนามกล์อฟ งานด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ รุกขกรรม/รุกขกร งานด้านการผลิตและจัดหาวัสดุในการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ งานด้านการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อม งานดูแลรักษาภูมิทัศน์เฉพาะทางของภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ

ปรัชญา

พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ เพื่อผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพเฉพาะ ที่ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมภูมิทัศน์อย่างบูรณาการ ใฝ่รู้ สู้งาน อดทน คิดเป็น ทำเป็นเน้นการสร้างให้เกิดจิตวิญญาณ และวัฒนธรรม ความรักในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอิสระ กล้าลงทุน กล้าเสี่ยงและกล้าประกอบกิจการทางธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ (Entrepreneur) มีความเป็นผู้นำและสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางวิชาการในวิชาชีพเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ที่มีจรรยาบรรณ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมภูมิทัศน์ที่มีมาตรฐาน ซึ่งขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตวิญญาณ และวัฒนธรรม มีความรักในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอิสระ กล้าลงทุน กล้าเสี่ยงและกล้าประกอบกิจการทางธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ (Entrepreneur) มีความเป็นผู้นำและสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรวิชาชีพตามกรอบของสภาสถาปนิก สาขาวิชาภูมิสถาปัยกรรม ประเภท ข ในอีก 5 ปีข้างหน้า

เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – เดือน กันยายน

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – เดือน กุมภาพันธ์

หรือให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าทางด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรม หรือวุฒิอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในกรณีนี้ หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน โดยแยกนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
  1. กลุ่มของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายสามัญ)
  2. กลุ่มของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สายอาชีพ)
 3. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีตามระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้ในขณะนั้น
 4. นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา
ด้วยตนเอง
-----หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ วิชาที่ 13---
ศท 031การใช้ภาษาไทย3144
ผษ 101เกษตรเพื่อชีวิต3225
ศท 141ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1322
ภท 110หลักการออกแบบเบื้องต้น3165
ภท 112เลขะนิเทศ3165
ภส 121ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น3306
รวม21---

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา
ด้วยตนเอง
-----หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ วิชาที่ 13---
ศท 142ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3225
ภท 113คณิตศาสตร์เพื่องานภูมิทัศน์3235
ภท 111เขียนแบบก่อสร้างภูมิทัศน์ 3165
ภท 181การสำรวจ2133
ภท 151วัสดุพืชพรรณและการจัดจำแนก3235
ภท 152รุกขวิทยาสำหรับงานภูมิทัศน์2133
รวม19---

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา
ด้วยตนเอง
-----หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ วิชาที่ 23---
-----หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาที่ 23---
ภท 221คอมพิวเตอร์สำหรับงานเขียนแบบ 2133
ภท 283 การสำรวจเพื่องานภูมิทัศน์3235
ภท 284กลศาสตร์โครงสร้างในงานภูมิทัศน์2133
ภท 252วัสดุพืชพรรณสำหรับงานภูมิทัศน์ 13235
ภส 261 นิเวศวิทยาและหลักอนุรักษ์วิทยา3306
รวม19---

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา
ด้วยตนเอง
-----หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ วิชาที่ 23---
ศท 241ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 3225
ภท 231การออกแบบภูมิทัศน์ 13235
ภท 222คอมพิวเตอร์สำหรับงานนำเสนอ 2133
ภท 253วัสดุพืชพรรณสำหรับงานภูมิทัศน์ 23235
ภท 282ปฏิบัติการก่อสร้างภูมิทัศน์ 1 2133
ภท 214สรีระวิทยาของพืชสำหรับงานภูมิทัศน์3235
รวม19---

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา
ด้วยตนเอง
ภส 394การสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพ322
ภท 332การออกแบบภูมิทัศน์ 23235
ภท 385ปฏิบัติการก่อสร้างภูมิทัศน์ 23235
ภท 334พืชพรรณและการออกแบบ 1 3235
ภท 342การสร้างและตกแต่งภูมิทัศน์3235
ภท 341วัสดุและเทคนิควิธีการก่อสร้างภูมิทัศน์3235
รวม18---

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา
ด้วยตนเอง
-----หมวดวิชาเลือกเสรี วิชาที่ 13---
-----วิชาเอกเลือก/วิชาชีพเลือก วิชาที่ 13---
-----วิชาเอกเลือก/วิชาชีพเลือก วิชาที่ 23---
ภท 335พืชพรรณและการออกแบบ 2 3235
ภท 343การบริหารงานก่อสร้างภูมิทัศน์3225
ภท 315การประมาณราคาการก่อสร้างภูมิทัศน์3235
รวม18---

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา
ด้วยตนเอง
-----หมวดวิชาเลือกเสรี วิชาที่ 23---
-----วิชาเอกเลือก/วิชาชีพเลือก วิชาที่ 33---
-----วิชาเอกเลือก/วิชาชีพเลือก วิชาที่ 43---
ภท 493โครงงานวิชาชีพภูมิทัศน์ 3165
ภท 445การดูแลรักษางานภูมิทัศน์3235
ภท 446การบริหารจัดการธุรกิจภูมิทัศน์3225
รวม18---

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา
ด้วยตนเอง
สถ 497สหกิจศึกษา หรือ60ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์0
สถ 498การเรียนรู้อิสระ หรือ600
สถ 499การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ600
รวม6ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์
 • parinya@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • ปร.ด. สถาปัตยกรรม
  • ผ.ม. การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
  • ทษ.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย
 • yaowanit@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • วท.ด. ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์
  • วท.ม. ชีววิทยา
  • วท.บ. เกษตรศาสตร์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.อัจฉรี เหมสันต์
 • augharee@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • ผ.ม. การวางผังเมือง
  • ทษ.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ สุระพงษ์ เตชะ
 • surapong@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
  • ทษ.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์
เลขานุการกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ พรทิพย์ จันทร์ราช
 • porntip@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
 • kriangsa@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • D.Sc. Forest Ecology
  • วท.ม. วนศาสตร์
  • วท.ม. วนศาสตร์(เกียรตินิยม)
รศ.ดร.อรทัย มิ่งธิพล
 • orathai@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • วท.ด. วนศาสตร์
  • วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • ศศ.บ. ภูมิศาสตร์
รศ.ศิริชัย หงษ์วิทยากร
 • sirichai@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • M.L.A. Landscape Architecture
  • สถ.บ. สถาปัตยกรรม
รศ.รมย์ชลีรดา ด่านวันดี
 • daranee@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • วท.ม. อุทยานและนันทนาการ
  • ทษ.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ผศ.ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
 • Witchaphart@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • D.Sc. Biology and Geosciences - Plant Ecology
  • วท.ม. วนศาสตร์
  • วท.บ. วนศาสตร์
ผศ.ดร.ลักษณา สัมมานิธิ
 • luxsana@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • ผ.ด. การวางแผนภาคและเมืองการวางผังเมืองภูมิศาสตร์
  • ผ.ม. การวางผังเมือง
  • วท.บ. ภูมิศาสตร์
ผศ.ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม
 • punravee@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • วศ.ด. วิศวกรรมพลังงาน
  • วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
  • วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
ผศ.บรรจง สมบูรณ์ชัย
 • bunchong@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • ศศ.ม. นิเทศศาสตร์
  • ทษ.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ผศ.ภูวเดช วงศ์โสม
 • phoowadech@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • สถ.ม. สถาปัตยกรรม
  • สถ.บ. สถาปัตยกรรม
อาจารย์ พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ
 • phithakphong@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • วท.ม. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม
  • ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
อาจารย์ สุปิยา ปัญญาทอง
 • supiya@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • ภ.สถ.ม. ภูมิสถาปัตยกรรม
  • สถ.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
สร้างบ้านแปงเมือง
 • โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ศึกษาดูงาน และบริการวิชาการ “สร้างบ้านแปงเมือง” ALA2562@Nan : ออกแบบวางผังภูมิทัศน์ชุมชนแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
การออกแบบวางผังภูมิทัศน์ระดับเมืองและภาค
 • กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ภท ๔๒๑ การออกแบบวางผังภูมิทัศน์ระดับเมืองและภาค เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงปรัชญาและแนวความคิดในการออกแบบวางผังเมืองได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาของเมือง เพื่อนำเอาหลักการ ไปพัฒนาและปรับปรุงการวาผังภูมิทัศน์ในระดับโครงการ ระดับชุมชน ระดับเมือง และในระดับภาค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การออกแบบวางผังและการเลือกใช้พืชพรรณ
 • กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวางผังและการเลือกใช้พืชพรรณในการออกแบบงานภูมิทัศน์
ภท341วัสดุและเทคนิควิธีการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 3
 • วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม เช่น วัสดุโครงสร้าง วัสดุพื้นผิวภายในและภายนอกอาคาร ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งภูมิทัศน์ เช่น น้ำพุ น้ำตก วัสดุทดแทน ไม้และหิน มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการเลือกใช้วัสดุต่างๆ ให้กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น หลักพื้นฐานในการประมาณราคาวัสดุก่อสร้างและวัสดุพืชพรรณเบื้องต้น
ปฏิบัติงานก่อสร้างภูมิทัศน์2
 • ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ จำแนก วิเคราะห์ประเภทและคุณลักษณะของงานก่อสร้างภูมิทัศน์ในมาตราส่วนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ขึ้น ก่อสร้างชิ้นงานอย่างถูกต้องตรงตามแบบ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ไขปัญหา และเสนอทางเลือกที่เหมาะสม การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เรียนรู้กรณีศึกษาทั้งงานภูมิทัศน์ดาดแข็งและดาดอ่อนภายในและภายนอกสถานที่
ปฏิบัติการก่อสร้างงานภูมิทัศน์1
 • ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ จำแนก วิเคราะห์ประเภทและคุณลักษณะของงานก่อสร้างภูมิทัศน์ในมาตราส่วนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ก่อสร้างชิ้นงานได้ ถูกต้องตรงตามแบบ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ไขปัญหา และเสนอทางเลือกที่เหมาะสม การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เรียนรู้กรณีศึกษาทั้งงานภูมิทัศน์ดาดแข็งและดาดอ่อนภายใน และภายนอกสถานที่

ที่อยู่:

64 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

Email:

landscape_mju@hotmail.com

Facebook:

fb.com/LTMaejo