ปรัชญา และความสำคัญ

ผลิตมหาบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพนักผังเมืองที่มีความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต มีความเชี่ยวชาญในการผังเมือง ทางด้านทฤษฎีและทักษะในการปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม รอบรู้วิชาการ การวิเคราะห์ การวิจัย ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี มุ่งเน้นการเชื่อมโยงปัญหาจริงเชิงพื้นที่ในระดับสากล ประเทศ ภาค เมือง และชุมชน กับมิติด้านถิ่นฐานท้องถิ่น เศรษฐกิจสีเขียว สังคมวัฒนธรรมหลากมิติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์

 1. ผลิตมหาบัณฑิตด้านการวางแผนภาคและเมือง ที่มีความรอบรู้เท่าทันและเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการวางแผนพัฒนาประเทศในอนาคต
 2. ผลิตมหาบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพด้านการวางแผนภาคและเมืองที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการผังเมืองอย่างก้าวทันวิทยาการเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในบริบทท้องถิ่นภาคเหนือของประเทศ
 3. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย การเผยแพร่ การสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ด้านการวางแผนภาคและเมืองอย่างสอดคล้องกับถิ่นฐานท้องถิ่น
 4. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จรรยาบรรณ และเป็นผู้นำในการปฏิบัติวิชาชีพนักผังเมือง


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

งานด้านการวางแผนภาคและเมือง การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม งานด้านวิเคราะห์โครงการและวางแผน งานด้านวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานด้านวิชาการ และงานด้านวิจัย

ระบบการจัดการศึกษา

การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค

หลักสูตร แผน ก แบบ ก1

 1. ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางด้านการผังเมือง หรือเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการวางแผนภาคและเมือง หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง โดยดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาตามระเบียบและประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้ในขณะนั้น
 2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบและประกาศอื่นๆของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องที่บังคับในขณะนั้น
 3. กรณีอื่นๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย


หลักสูตร แผน ก แบบ ก2

 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1) แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรต่ำกว่า 2.50 และต้องมีคุณสมบัติตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
 3. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบและประกาศอื่นๆของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องที่บังคับในขณะนั้น
 4. กรณีอื่นๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย

แผน ก แบบ ก 1

เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างนักผังเมือง ของทักษะและความพร้อมทางด้านการวิจัย มีหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมทั้งในและนอกหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา
ด้วยตนเอง
ผม 501ระเบียบวิธีวิจัย(3)(2)(2)(5)
ผม 591สัมมนา 1(1)(0)(2)(1)
ผม 691วิทยานิพนธ์ 160180
รวม60180

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา
ด้วยตนเอง
ผม 592สัมมนา 2(1)(0)(2)(1)
ผม 692วิทยานิพนธ์ 2(6)(0)(18)(0)
รวม60180

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา
ด้วยตนเอง
ผม 593สัมมนา 3(1)(0)(2)(1)
ผม 693วิทยานิพนธ์ 3120360
รวม120360

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา
ด้วยตนเอง
ผม 594สัมมนา 4(1)(0)(2)(1)
ผม 694วิทยานิพนธ์ 4120360
รวม120360

แผน ก แบบ ก 2

เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างนักผังเมืองที่เชี่ยวชาญวิชาการ ทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ การวิจัย มีหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมทั้งในและนอกหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา
ด้วยตนเอง
ผม 501ระเบียบวิธีวิจัย(3)(2)(2)(5)
ผม 591สัมมนา 1(1)(0)(2)(1)
ผม 511ทฤษฎีการวางแผนเมืองและสภาพแวดล้อม3306
ผม 513เทคนิควิเคราะห์และวิทยาการร่วมสมัยเพื่อการเติบโตอย่างชาญฉลาด ในการวางแผนภาคและเมือง3225
รวม65211

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา
ด้วยตนเอง
ผม 592สัมมนา 2(1)(0)(2)(1)
ผม 512ปฏิบัติการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม3225
ผม 514การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว3225
ผม 515การบริหารจัดการเมืองและนิเวศแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม3225
วิชาเอกเลือก3---
รวม12---

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา
ด้วยตนเอง
ผม 593สัมมนา 3(1)(0)(2)(1)
ผม 516บูรณาการเพื่อการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม3306
วิชาเอกเลือก 3---
ผม 691วิทยานิพนธ์ 160180
รวม12---

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา
ด้วยตนเอง
ผม 594สัมมนา 4(1)(0)(2)(1)
ผม 692วิทยานิพนธ์ 260180
รวม60180
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร.นิกร มหาวัน
 • nikorn.m@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • Ph.d. Remote Sensing
  • ผ.ม. การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
  • วท.บ. ภูมิศาสตร์
รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร.ลักษณา สัมมานิธิ
 • luxsana@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • ผ.ด. การวางแผนภาคและเมือง
  • ผ.ม. การวางผังเมือง
  • วท.บ. ภูมิศาสตร์
เลขานุการ
ผศ. ดร.วิทยา ดวงธิมา
 • w_daungthima@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • D.Eng. Science and Advanced Technology (Architecture and Urban System Design)
  • ผ.ม. การวางผังชุมชน
  • คอ.บ. สถาปัตยกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2)
รศ. ดร.อรทัย มิ่งธิพล
 • orathai@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • วท.ด. วนศาสตร์
  • วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • ศศ.บ. ภูมิศาสตร์
รศ. ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
 • kriangsa@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • D.Sc. Forest Ecology
  • วท.ม. วนศาสตร์
  • วท.ม. วนศาสตร์(เกียรตินิยม)
รศ. ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล
 • nachawit@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • วศ.ด.การออกแบบการผลิตแบบบูรณาการ
  • คพ.ม. เคหะพัฒนศาสตร์
  • คอ.บ. สถาปัตยกรรม (เกียรตินิยม)
รศ.ศิริชัย หงษ์วิทยากร
 • sirichai@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • M.L.A. Landscape Architecture
  • สถ.บ. สถาปัตยกรรม
ผศ. ดร.เยาวนิตย ธาราฉาย
 • yaowanit@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • วท.ด. ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์
  • วท.ม. ชีววิทยา
  • วท.บ. เกษตรศาสตร์
ผศ. ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด
 • tanwutta@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • ปร.ด. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
  • ศ.ม. ภาพพิมพ์
  • ศป.บ. ศิลปะภาพพิมพ์
ผศ. ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม
 • punravee@mju.ac.th
 • คุณวุฒิ
  • วศ.ด. วิศวกรรมพลังงาน
  • วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
  • วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
PLO รายละเอียด สกอ. ผู้ใช้งานบัณฑิต วิชาชีพ ภาคสังคม อื่นๆ
1มีความสามารถในการใช้ภาษา การสื่อสาร การนำเสนอ และการให้ความคิดเห็นเชิงวิชาการทางด้านการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมM
2มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านการวางแผนภาคและเมือง เทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมFF
3สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านการผังเมืองและประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมได้MM
4สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความด้านการวางแผนภาคและเมืองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางผังเมืองได้อย่างเหมาะสมMF
5สามารถดำเนินการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างบูรณาการกับงานด้านการวางแผนภาคและเมืองโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพFF
F = Fully fulfilled, M = Moderately Fulfilled, P = Partially fulfilled
ผลงานวิชาการของหลักสูตร

รายละเอียด...

กิจกรรมของหลักสูตร

รายละเอียด...

ช่องทางการสื่อสารออนไลน์

รายละเอียด...

ที่อยู่:

64 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

Email:

arch@mju.ac.th

Facebook:

fb.com/หลักสูตรผังเมือง-มแม่โจ้