Coffee Hour for You 1st

โครงการเสวนา น้ำชา กาแฟ (Coffee Hour for You) : การสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรม ครั้งที่ 1

แผนจัดการความรู้ ปี 2560

แผนการจัดการความรู้ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม : “การจัดการความรู้ Sansai Model เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1” กิจกรรม โครงการสุขเสวนา (Fine day Forum) ประมวลภาพกิจกรรม องค์ความรู้ –โครงการสุขเสวนา (Fine day Forum) –แนวคิดสันทรายโมเดล –โครงการวิจัย –สรุปความต้องการของชุมชน แผนการจัดการความรู้ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล : “การจัดการความรู้ Sansai Model เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1” กิจกรรม โครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน “ชุมชนรักษ์โลก” ประมวลภาพกิจกรรม องค์ความรู้ –โครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน “ชุมชนรักษ์โลก” แผนการจัดการความรู้ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล : “Green Office : ลด ละ Continue reading แผนจัดการความรู้ ปี 2560