หลักสูตรการวางแผนภาค
และเมืองมหาบัณฑิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
053-873458-59 (งานทะเบียน), 053-873460 (งานรับเข้านักศึกษา)