คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Architecture and Environmental Design,
Maejo University
ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  
[]
กิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU:Green Heart and Smart University
กิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU:Green Heart and Smart University

3 มีนาคม 2564

        เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU:Green Heart and Smart University ภายใต้โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ในปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ และบุคลากร รวมถึงชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดพื้นที่ปฏิบัติงานอาสาพัฒนาภายใน โดยกำหนดให้นักศึกษาใหม่พัฒนาพื้นที่และบริเวณโดยรอบของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การพัฒนาห้องนำเสนอผลงานนักศึกษา บริเวณโถง ชั้น 2, 3 และห้อง 408 อาคารปฏิบัติการภูมิทัศน์ การทำความสะอาดอาคารปฏิบัติวิชาชีพ และการตีเส้นทางจราจรทาสีสัญลักษณ์การจราจร ทาสีพื้นที่จอดรถของคณะ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ตัวแทนของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการสาธิตวิธีการใช้ผลิภัณฑ์สีจราจรสีเหลืองสะท้อนแสง TOA ให้กับนักศึกษา โดยทางบริษัทเป็นผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์สีจราจรให้กับคณะได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
คลังภาพกิจกรรม...