คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Architecture and Environmental Design,
Maejo University
ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  
[ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์]
การประชุมบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การประชุมบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

5 มีนาคม 2564

        เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมการประชุมบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ของคณะ เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้นำเสนอและถ่ายทอดนโยบาย แนวทางในการดำเนินงาน แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ให้กับบุคลากรได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น พบปะพูดคุย รวมถึงสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คลังภาพกิจกรรม...