คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Architecture and Environmental Design,
Maejo University
ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  
[ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์]
การประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
การประชุมคณะกรรมการ Dean Forum

18 มีนาคม 2564

        เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการ Dean Forum ณ ห้องประชุม 202 อาคารเรียนใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม โดยมี คณบดีจากคณะและวิทยาลัยของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ร่วมประชุม เพื่อหารือ พิจารณาการบริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างส่วนงานระดับคณะ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาในการบริหารงานแก่อธิการบดี ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้ใช้สถานที่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ในการจัดประชุม
คลังภาพกิจกรรม...