คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Architecture and Environmental Design,
Maejo University
ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  
[ข่าวด้านกิจกรรมนักศึกษา]
การหารือเรื่องกรอบแนวคิดการบริหารนโยบายสาธารณะในมิติการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมด้านศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดจนการศึกษาแนวทางในการที่จะเสริมสร้างการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้บนฐานวัฒนธรรมเกษตรร่วมสมัยและปลอดภัย
การหารือเรื่องกรอบแนวคิดการบริหารนโยบายสาธารณะในมิติการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมด้านศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดจนการศึกษาแนวทางในการที่จะเสริมสร้างการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้บนฐานวัฒนธรรมเกษตรร่วมสมัยและปลอดภัย

23 มีนาคม 2564

        เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย นายธวัชชัย มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และอาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ ได้ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ร้อยตรีสมบัติ บัญชาเมฆ หรือ "บัวขาว" นักมวยไทยดาวรุ่ง ซึ่งได้เข้าพบและหารือเรื่องกรอบแนวคิดการบริหารนโยบายสาธารณะในมิติการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมด้านศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดจนการศึกษาแนวทางในการที่จะเสริมสร้างการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้บนฐานวัฒนธรรมเกษตรร่วมสมัยและปลอดภัย ซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนใจทั้งในแง่ความร่วมมือของทั้งภาคส่วนต่างๆ ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม กับ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ และมูลนิธิบัญชาเมฆ เพื่อกำหนดรูปแบบการออกแบบวางแผนและผังโครงการในอนาคต
คลังภาพกิจกรรม...