คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Architecture and Environmental Design,
Maejo University
ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  
กิจกรรม
กิจกรรม "การประชุมกลุ่มย่อย พื้นที่นำร่องโครงการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง" เทศบาลเมืองพนัสนิคม

19 มีนาคม 2564

        เมื่อวันที่ 19 มีนาคม เวลา 09.00 น. คณะที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา อาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ และอาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์ ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม "การประชุมกลุ่มย่อย พื้นที่นำร่องโครงการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง" เพื่อนำเสนอและรับฟังแลกเปลี่ยนเมืองนำร่อง ให้กับ บุคลากรจากสำนักงานเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนการจัดทำผังชุมชนพื้นที่นำร่องเดิมที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการแล้ว ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม
คลังภาพกิจกรรม...