คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Architecture and Environmental Design,
Maejo University
ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  
กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและวางแผนโครงการพิพิธภัณฑ์เกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและวางแผนโครงการพิพิธภัณฑ์เกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

29 มีนาคม 2564

        เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย อ.พรทิพย์ จันทร์ราช นายธวัชชัย มานิตย์ ผอ.สำนักงานคณบดี และคณะทำงาน อพ.สธ.แม่โจ้ ได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและวางแผนโครงการพิพิธภัณฑ์เกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จะนำไปกำหนดชุดการศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อการสร้างผู้ประกอบการบนรากฐานคุณค่าการเกษตรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง บนฐานคิดที่ว่า "เอกภาพบนความหลากหลาย" ภายใต้จุดแข็งของภูมิรู้และความเชี่ยวชาญในสายปฏิบัติการของคณะฯ/สำนักฯ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างเป็นกันเอง และได้รับการแบ่งปันองค์ความรู้ จากทีมงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รวมถึง รศ.ศิริชัย หงษ์วิทยากร และ รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร อาจารย์และที่ปรึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ที่ได้สละเวลามาร่วมคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากนี้แล้ว องค์ความรู้ที่ได้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดความรู้ สู่การศึกษาของสังคมสมัยใหม่ที่ต้องตอบโจทย์กระบวนการตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ ที่จะช่วยยกระดับสังคม ชุมชน และประเทศ บนทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
คลังภาพกิจกรรม...