คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Architecture and Environmental Design,
Maejo University
ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  
ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกฯ
ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกฯ

5 เมษายน 2564

        เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 อ.ด.รโชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และ ผศ.ดร.วิทยา ดวงธิมา ได้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและแนวทางการจัดตั้งองค์กรเชียงใหม่เมืองมรดกโลก และการพิจารณาร่างแผนแนวทางการจัดตั้งมูลนิธิเชียงใหม่เมืองมรดกโลก สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ 1 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
คลังภาพกิจกรรม...