คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Architecture and Environmental Design,
Maejo University
ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  
คณบดีเข้าร่วมพิธี
คณบดีเข้าร่วมพิธี "ดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ"

4 เมษายน 2564

        เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯได้เข้าร่วมพิธี "ดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ" เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง (ประเพณีสงกรานต์) เพื่อเป็นการแสดงถึง ความเคารพรัก ​กตัญญู กตเวทีต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และขอสุมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกิน​ ทั้งกาย วาจา​ ใจ พร้อมทั้งขอพรดีๆเพื่อเป็นสิริมงคล และยังเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องคาวบอยโซน ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คลังภาพกิจกรรม...