คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Architecture and Environmental Design,
Maejo University
ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  
[ข่าวด้านการประกันคุณภาพการศึกษา]
ร่วมกิจกรรมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564
ร่วมกิจกรรมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564

9 เมษายน 2564

        เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งคระกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเคร่งครัด
คลังภาพกิจกรรม...