คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Architecture and Environmental Design,
Maejo University
ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  
อว. พร้อมขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ดัน “ม.แม่โจ้สู่หนทางมหาวิทยาลัยการเกษตรที่ดีที่สุด”
อว. พร้อมขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ดัน “ม.แม่โจ้สู่หนทางมหาวิทยาลัยการเกษตรที่ดีที่สุด”

21 เมษายน 2564

        เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในหัวข้อ "นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย" โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นของคนเชียงใหม่ เป็นมรดก เป็นวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ถึงแม้ว่า รูปแบบทางการจะเป็นมหาวิทยาลัยของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก็ตาม ม.แม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่เริ่มมาจากเกษตรและปัจจุบันก็ยังไม่ทิ้งเกษตร และอยากให้เชิดชูเกษตรและจริงจังให้มากขึ้น ซึ่งมาถูกทางแล้วที่ยังคงเอาไว้ซึ่งเกษตร ตรงตามจุดประสงค์เดิมของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ม.แม่โจ้ จะเป็นกำลังที่สำคัญที่สุดของ BCG และจะทำให้คนในภาคการเกษตร มีความกินดี อยู่ดี มีความสุขและนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"
ภาพถ่าย : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คลังภาพกิจกรรม...