ระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย

สำหรับบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

จำนวนงานวิจัยในระบบฐานข้อมูล
มีทั้งสิ้น 57 โครงการ

( 19 โครงการ, งบประมาณภายนอกสถาบัน 9 โครงการ, งบประมาณภายในสถาบัน 28 โครงการ, ทุนส่วนตัว 1 โครงการ, )


- ERP ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

ระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย

สำหรับบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

จำนวนงานวิจัยในระบบฐานข้อมูล
มีทั้งสิ้น 57 โครงการ

( 19 โครงการ, งบประมาณภายนอกสถาบัน 9 โครงการ, งบประมาณภายในสถาบัน 28 โครงการ, ทุนส่วนตัว 1 โครงการ, )